ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم‌سازي آن ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس خاکزاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
اول یکشنبه 1400/02/05 17-20
دوم سه شنبه 1400/02/07 17-20
سوم پنج شنبه 1400/02/09 17-20
چهارم  یکشنبه 1400/02/12 17-20
پنجم پنج شنبه 1400/02/16 17-20
ششم یکشنبه 1400/02/19 17-20
هفتم سه شنبه 1400/02/21 17-20
هشتم پنج شنبه 1400/02/23 17-20

 

 آزمون : سه شنبه 1400/02/28  ساعت 12 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

22

پیش ثبت نام دوره ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم‌سازي آن  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

  با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1