ارزیابی و بهسازی ساختمان های بنایی بر اساس نشریه 740 و 360 در نرم افزار های کاربردی 

نام مدرس :

مهندس خاکزاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

54 ساعت

شهریه کلاس :

5/300/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 دوره تحلیل دینامیکی طیفی

نام مدرس :

مهندس هوشنگی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

پنج شنبه 16 الی 20

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32 ساعت

شهریه کلاس :

2/560/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

7