دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره  آنلاین )

نام مدرس :

دکتر سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/02/08 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/02/08 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1401/02/17ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

1/125/000 ریال ( علی الحساب شهریه سال 1400 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/03/21 16 - 20
دوم يکشنبه 1401/03/22 16 - 20
سوم دوشنبه 1401/03/23 16 - 20
چهارم  شنبه 1401/03/28 16 - 20
پنجم يکشنبه 1401/03/29 16 - 20
ششم دوشنبه 1401/03/30 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/04/04ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

3/366/000 ریال ( علی الحساب شهریه سال 1400 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/02/17 16 - 20
دوم يکشنبه 1401/02/18 16 - 20
سوم دوشنبه 1401/02/19 16 - 20
چهارم  شنبه 1401/02/24 16 - 20
پنجم يکشنبه 1401/02/25 16 - 20
ششم دوشنبه 1401/02/26 16 - 20

 

 آزمون : يکشنبه 1401/03/01ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

3/366/000 ریال ( علی الحساب شهریه سال 1400 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظارت تاسیسات مکانیکی ( دوره آنلاین ) 

نام مدرس :

مهندس کاووس زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

یکشنبه  و چهارشنبه ساعت 18 الی 20

 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد ( 10 نفر )

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

22 ساعت

شهریه کلاس :

5/500/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

4

پیش ثبت نام دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 2 به 1  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

7