پیش ثبت نام دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 2 به 1  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

4

پیش ثبت نام دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 3 به 2  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

پیش ثبت نام دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

پیش ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

6/957/600 ریال

ظرفیت کلاس :

30