مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر احسان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/01/30 17-21
دوم پنجشنبه 1402/01/31 17-21
سوم جمعه 1402/02/01 9-13
چهارم  جمعه 1402/02/01 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1402/02/05  ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

20

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر احسان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/12/04 9-13
دوم پنجشنبه 1401/12/04 16-20
سوم جمعه 1401/12/05 9-13
چهارم  جمعه 1401/12/05 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1401/12/10  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر احسان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/10/21 17-21
دوم پنجشنبه 1401/10/22 17-21
سوم جمعه 1401/10/23 9-13
چهارم  جمعه 1401/10/23 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1401/10/27  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر احسان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/07/27 17-21
دوم پنجشنبه 1401/07/28 17-21
سوم جمعه 1401/07/29 9-13
چهارم  جمعه 1401/07/29 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1401/08/04  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر احسان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/06/09 17-21
دوم پنجشنبه 1401/06/10 17-21
سوم جمعه 1401/06/11 9-13
چهارم  جمعه 1401/06/11 15-19

 

 آزمون : سه شنبه 1401/06/15  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1