مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر هادی بیاتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/01/22 16:30 - 20:30
دوم چهارشنبه 1400/01/25 16:30 - 20:30
سوم جمعه 1400/01/27 9-13
چهارم  جمعه 1400/01/27 16-20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/01/30  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1