روش های ساخت، فناوری های نوین ساختمان و جزئیات اجرایی مهندس رضوان
جزوه جوش دکتر تابع بردبار
جزوه مهندس زارع دوره تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی
جزوه درس ضوابط طراحی ساختمان ها ی با مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها
مبانی گودبرداری دکتر بیاتی 951210