فایل دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (مهندس فرامرزی)
جروه تکمیلی دوره قالب بندی و قالب برداری دکتر زارع
فایل دهم تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان 2 (مهندس کاوس زارع)
فایل نهم تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان 2 (مهندس کاوس زارع)
فایل هشتم تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان 2 (مهندس کاوس زارع)