جزوه دوره مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
جزوه نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه(دکتر والی پور)
جزوه دوره بکارگیری استانداردها،مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری(دکتر جمشیدی)1
جزوه دوره شالوده های عمیق (دکتر فلامکی)2
جزوه دوره شالوده های عمیق (دکتر فلامکی)1