برنامه دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه هفتم
برنامه دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه پنجم و ششم
برنامه دوره آمادگی آزمون نظارت معماری و نحوه پرداخت شهریه
برنامه دوره آمادگی آزمون نظارت عمران و نحوه پرداخت شهریه
برنامه دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه سوم و چهارم