برنامه دوره نظارت و اجرای معماری (آزمون اردیبهشت 97)
برنامه دوره کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 97/3/30)
برنامه دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه چهارم
برنامه دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه پنجم
سرفصل دوره سازنده حرفه ای ساختمان