برنامه گروه سوم آمادگی آزمون طراحی معماری (آزمون دوم سال 97 )
برنامه گروه دوم آمادگی آزمون طراحی معماری ( آزمون دوم سال 97 )
برنامه گروه اول طراحی معماری
برنامه دوره کارآموزی صلاحیت اجرا شروع 97/03/30
برنامه دوره کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 97/6/5)