جزوه مبحث 8 دانشگاه
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی
نشریه 376 - بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی
نشریه 385 ویرایش 1391