سر فصل دوره طراحی سقف های مجوف ، حفره دار وپس کشیده