مصالح و فناوريهاي نوين ساخت ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/03/22 16 - 20
دوم دوشنبه 1400/03/24 16 - 20
سوم شنبه 1400/03/29 16 - 20
چهارم  دو شنبه 1400/03/31 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1400/04/05 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

30

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت  ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/01/28 16 - 20
دوم دو شنبه 1400/01/30 16 - 20
سوم شنبه 1400/02/04 16 - 20
چهارم  دو شنبه 1400/02/06 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1400/02/11 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره مصالح و فناوريهاي نوين ساخت (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1