مصالح و فناوريهاي نوين ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر مصطفی حبیب پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1402/02/11 11 - 15
دوم دوشنبه 1402/02/11 16 - 20
سوم سه شنبه 1402/02/12 11 - 15
چهارم  سه شنبه 1402/02/12 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1402/02/16 ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

22

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر مصطفی حبیب پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1401/12/08 11 - 15
دوم دوشنبه 1401/12/08 16 - 20
سوم سه شنبه 1401/12/09 11 - 15
چهارم  سه شنبه 1401/12/09 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1401/12/15 ساعت 13:30

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

14

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/09/26 16 - 20
دوم يکشنبه 1401/09/27 16 - 20
سوم دوشنبه 1401/09/28 16 - 20
چهارم  سه شنبه 1401/09/29 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/10/03 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/08/12 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/08/12 16 - 20
سوم جمعه 1401/08/13 13 - 9
چهارم  جمعه 1401/08/13 16 - 20

 

 آزمون : سه شنبه 1401/08/17 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1