مصالح و فناوری های نوین ساخت ( دوره و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/11/25 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/11/27 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/12/02 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/12/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 99/12/10 ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوری های نوین ساخت ( دوره و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/10/20 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/22 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/10/27 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/29 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : شنبه 99/11/4 ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوری های نوین ساخت ( دوره مجازی )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/09/22 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/23 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/09/29 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/30 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 99/10/02 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1