آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

نام مدرس :

دکتر هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/09/19 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/09/20 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/09/26 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/09/27 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/10/1 ساعت 12

 

16 الی 20
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

34

آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

نام مدرس :

دکتر پیمان قطعی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/07/30 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/08/05 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/08/07 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/08/12 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 99/8/18 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنايي با مباني پدافند غيرعامل(پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1