بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل بر گزاری
 یکشنبه 1399/12/03 17 الی21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/12/06 17 الی21 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/12/10 17 الی21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/12/13 17 الی21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :شنبه 99/12/16 ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی ( دوره مجازی )

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/09/22 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/23 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/09/29 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/30 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 99/10/02 ساعت 9

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بتن‌هاي ويژه و روشهاي خاص بتن‌ريزي (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1