بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي دوره (آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1402/07/25 17-21
دوم چهارشنبه 1402/07/26 10-14
سوم پنجشنبه 1402/07/27 10-14
چهارم  جمعه 1402/07/28 10-14

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/08/03  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي دوره (آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1402/05/12 9-13
دوم پنجشنبه 1402/05/12 16-20
سوم جمعه 1402/05/13 9-13
چهارم  جمعه 1402/05/13 16-20

 

 آزمون : شنبه 1402/05/21  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي دوره (آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/12/06 16-20
دوم یکشنبه 1401/12/07 16-20
سوم دوشنبه 1401/12/08 16-20
چهارم  سه شنبه 1401/12/09 16-20

 

 آزمون : دوشنبه 1401/12/15  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي دوره (آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر غلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/06/30 9-13
دوم چهارشنبه 1401/06/30 15-19
سوم پنجشنبه 1401/06/31 9-13
چهارم  پنجشنبه 1401/06/31 15-19

 

 آزمون : يکشنبه 1401/07/10  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي دوره (آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر غلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/06/16 9-13
دوم چهارشنبه 1401/06/16 15-19
سوم پنجشنبه 1401/06/17 9-13
چهارم  پنجشنبه 1401/06/17 15-19

 

 آزمون : پنجشنبه 1401/06/24  ساعت 9

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1