بتن‌هاي ويژه و روشهاي خاص بتن‌ريزي ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/03/23 17 - 21
دوم سه شنبه 1400/03/25 17 - 21
سوم یکشنبه 1400/03/30 17 - 21
چهارم  سه شنبه 1400/04/01 17 - 21

 

 آزمون : چهارشنبه 1400/04/09 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره بتن‌هاي ويژه و روشهاي خاص بتن‌ريزي سال 1400 (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1