روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دو شنبه 1399/11/27 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/11/29 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/12/04 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/12/06 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/12/11 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها ( دوره مجازی )

نام مدرس :

دکتر هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دو شنبه 1399/09/24 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/09/25 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/09/26 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1399/09/27 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/10/8 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1