روشهاي تعمير،مرمت و تقويت سازه ها ( دوره آنلاين و آزمون حضوري )

نام مدرس :

دکتر محمدعلی هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1403/02/18 17 - 21
دوم چهارشنبه 1403/02/19 17 - 21
سوم سه شنبه 1403/02/25 17 - 21
چهارم  چهارشنبه 1403/02/26 17 - 21

 

 آزمون : چهارشنبه 1403/03/02 ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

4/800/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير،مرمت و تقويت سازه ها ( دوره آنلاين و آزمون حضوري )

نام مدرس :

دکترمحمدعلی هادیان فر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1402/10/19 17 - 21
دوم چهارشنبه 1402/10/20 17 - 21
سوم سه شنبه 1402/10/26 17 - 21
چهارم  چهارشنبه 1402/10/27 17 - 21

 

 آزمون : دوشنبه 1402/11/09 ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير،مرمت و تقويت سازه ها ( دوره آنلاين و آزمون حضوري )

نام مدرس :

مهندس ابوذر سلیمانی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/06/11 17 - 21
دوم دوشنبه 1402/06/13 17 - 21
سوم شنبه 1402/06/18 17 - 21
چهارم  دوشنبه 1402/06/20 17 - 21

 

 آزمون : دوشنبه 1402/06/27 ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير،مرمت و تقويت سازه ها ( دوره آنلاين و آزمون حضوري )

نام مدرس :

دکتر محمدعلی هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1402/05/08 16 - 20
دوم چهارشنبه 1402/05/11 16 - 20
سوم یکشنبه 1402/05/15 16 - 20
چهارم  چهارشنبه 1402/05/18 16 - 20

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/05/25 ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها  ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمدعلی هادیان فر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/11/26 9-13
دوم چهارشنبه 1401/11/26 16-20
سوم پنجشنبه 1401/11/27 9-13
چهارم  پنجشنبه 1401/11/27 16-20

 

 آزمون : سه شنبه  1401/12/02  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است