روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها  ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر هادیان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1400/03/24 17 - 21
دوم چهار شنبه 1400/03/26 17 - 21
سوم دوشنبه 1400/03/31 17 - 21
چهارم  چهار شنبه 1400/04/02 17 - 21

 

 آزمون : دوشنبه  1400/04/07  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها سال 1400 (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1