روشهاي توليد صنعتي ساختمان( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس عطا نیک الهام

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1402/04/15 9-13
دوم پنجشنبه 1402/04/15 16-20
سوم جمعه 1402/04/16 9-13
چهارم  جمعه 1402/04/16 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/04/21ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي توليد صنعتي ساختمان( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1401/05/23 17-21
دوم دوشنبه 1401/05/24 17-21
سوم سه شنبه 1401/05/25 17-21
چهارم  چهارشنبه 1401/05/26 17-21

 

 آزمون : شنبه 1401/05/29  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

روشهاي توليد صنعتي ساختمان( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس علی عرافي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/11/10 16-20
دوم دوشنبه 1400/11/11 16-20
سوم سه شنبه 1400/11/12 16-20
چهارم  چهارشنبه 1400/11/13 16-20

 

 آزمون : دوشنبه  1400/11/20  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي توليد صنعتي ساختمان( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/12/07 17-21
دوم یکشنبه 1400/12/08 17-21
سوم دوشنبه 1400/12/09 17-21
چهارم  سه شنبه 1400/12/11 17-21

 

 آزمون : دوشنبه  1400/12/17  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي توليد صنعتي ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/07/25 16-20
دوم دوشنبه 1400/07/26 16-20
سوم سه شنبه 1400/07/27 16-20
چهارم  چهار شنبه 1400/07/28 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1400/08/04  ساعت 10

1400/07/25
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

32