روشهاي توليد صنعتي ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل بر گزاری
 شنبه 1399/10/20 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/10/21 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/22 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/23 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :سه شنبه 99/10/30 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي توليد صنعتي ساختمان (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1