روشهاي توليد صنعتي ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/01/28 17 -21
دوم یکشنبه 1400/01/29 17 -21
سوم دوشنبه 1400/01/30 17 -21
چهارم  سه شنبه 1400/01/31 17 -21

 

 آزمون : شنبه 1400/02/04  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره روشهاي توليد صنعتي ساختمان سال 1400(بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1