بهسازي خاك (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

بهسازی خاک

نام مدرس :

دکتر فلامکی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/05/21 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/05/22 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/05/28 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/05/29 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/06/04 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/06/05 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/06/12 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/06/13 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

12

1