بهسازي خاک ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر امين فلامکي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1401/10/19 17 - 14
دوم دوشنبه 1401/10/19 21 - 18
سوم چهارشنبه 1401/10/21 17 - 14
چهارم  چهارشنبه 1401/10/21 21 - 18
پنجم دوشنبه 1401/10/26 17 - 14
ششم دوشنبه 1401/10/26 21 - 18
هفتم چهارشنبه 1401/10/29 17 - 14
هشتم چهارشنبه 1401/10/29 21 - 18

 

 آزمون : یکشنبه  1401/11/02  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1