مباني مدل‌سازي و طراحي رايانه‌اي

نام مدرس :

دکتر محمد بنان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1399/08/12 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/08/14 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/16 9 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/16 14 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/08/19 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/08/21 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/23 9 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/23 14 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/8/26  ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مباني مدل‌سازي و طراحي رايانه‌اي  (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1