شالوده هاي عميق ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترعلي جوهري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1401/07/10 21 - 17
دوم دوشنبه 1401/07/11 21 - 17
سوم سه شنبه 1401/07/12 21 -17
چهارم  شنبه 1401/07/16 21 - 17
پنجم يکشنبه 1401/07/17 21 - 17
ششم دوشنبه 1401/07/18 21 - 17
هفتم سه شنبه 1401/07/19 21 - 17
هشتم چهارشنبه 1401/07/20 21 - 17

 

 آزمون : شنبه 1401/07/30  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

16

پیش ثبت نام دوره شالوده‌هاي عميق  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1