شالوده‌هاي عميق  (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

شالوده های عمیق 

نام مدرس :

دکتر جوهری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یک شنبه 1399/05/19 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/05/21 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 1399/05/26 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/05/28 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 1399/06/02 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/06/04 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/06/10 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/06/11 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

7

1