شالوده‌هاي عميق ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر جوهری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
اول چهارشنبه 1400/03/19 17-20
دوم  شنبه 1400/03/22 17-20
سوم دوشنبه 1400/03/24 17-20
چهارم  چهارشنبه 1400/03/26 17-20
پنجم  شنبه 1400/03/29 17-20
ششم دوشنبه 1400/03/31 17-20
هفتم چهارشنبه 1400/04/02 17-20
هشتم  شنبه 1400/04/05 17-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1400/04/09  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

21

پیش ثبت نام دوره شالوده‌هاي عميق  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1