سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/04/24 20 - 17
دوم یکشنبه 1402/04/25 20 - 17
سوم دوشنبه 1402/04/26 20 - 17
چهارم  سه شنبه 1402/04/27 20 - 17
پنجم چهارشنبه 1402/04/28 20 - 17
ششم پنجشنبه 1402/04/29 13 - 9
هفتم پنجشنبه 1402/04/29 20 - 17
هشتم جمعه 1402/04/30 13 - 9

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/05/11ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر غلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1401/06/22 16 - 13
دوم سه شنبه 1401/06/22 20 - 17
سوم چهارشنبه 1401/06/23 16 -13
چهارم  چهارشنبه 1401/06/23 20 - 17
پنجم پنجشنبه 1401/06/24 16 - 13
ششم پنجشنبه 1401/06/24 20 - 17
هفتم جمعه 1401/06/25 16 - 13
هشتم جمعه 1401/06/25 20 - 17

 

 آزمون : چهارشنبه 1401/06/30  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره سيستم هاي سازه‌اي ساختمانهاي بلند  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1