اجرای ساختمانهای فولادی  ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/02/28 21-17
دوم چهارشنبه  1400/02/29 21-17
سوم پنجشنبه 1400/02/30 9 - 13
چهارم  پنجشنبه 1400/02/30 16 - 20
پنجم جمعه 1400/02/31 9 - 13
ششم جمعه 1400/02/31 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/03/03  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

21

اجرای ساختمانهای فولادی  ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1400/01/26 16 - 20
دوم جمعه 1400/01/27 9 - 13
سوم جمعه 1400/01/27 16 - 20
چهارم  پنجشنبه 1400/02/02 16 - 20
پنجم جمعه 1400/02/03 9 - 13
ششم جمعه 1400/02/03 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/02/06  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره اجرای ساختمانهای فولادی  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1