اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/10/23 17-21
دوم یک شنبه 1402/10/24 17-21
سوم دوشنبه 1402/10/25 17-21
چهارم  سه شنبه 1402/10/26 17-21
پنجم چهارشنبه 1402/10/27 17-21
ششم پنجشنبه 1402/10/28 17-21

 

 آزمون :  شنبه  1402/11/07ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1402/08/29 17-21
دوم سه شنبه 1402/08/30 17-21
سوم چهارشنبه 1402/09/01 17-21
چهارم  پنج شنبه 1402/09/02 17-21
پنجم جمعه 1402/09/03 9-13
ششم شنبه 1402/09/04 17-21

 

 آزمون :  شنبه  1402/09/11ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/07/22 17-21
دوم یکشنبه 1402/07/23 17-21
سوم دوشنبه 1402/07/24 17-21
چهارم  چهارشنبه 1402/07/26 17-21
پنجم پنج شنبه 1402/07/27 17-21
ششم جمعه 1402/07/28 17-21

 

 آزمون :  شنبه  1402/08/06ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/01/30 9-13
دوم چهارشنبه 1402/01/30 16-20
سوم پنجشنبه 1402/01/31 9-13
چهارم  پنج شنبه 1402/01/31 16-20
پنجم جمعه 1402/02/01 9-13
ششم جمعه 1402/02/01 16-20

 

 آزمون :  شنبه  1402/02/09ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/12/06 21 - 17
دوم یکشنبه 1401/12/07 21 - 17
سوم دوشنبه 1401/12/08 21 - 17
چهارم  سه شنبه 1401/12/09 21 - 17
پنجم چهارشنبه 1401/12/10 21 - 17
ششم پنجشنبه 1401/12/11 21 - 17

 

 آزمون : سه شنبه  1401/12/16  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

6