اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/01/30 9-13
دوم چهارشنبه 1402/01/30 16-20
سوم پنجشنبه 1402/01/31 9-13
چهارم  پنج شنبه 1402/01/31 16-20
پنجم جمعه 1402/02/01 9-13
ششم جمعه 1402/02/01 16-20

 

 آزمون :  شنبه  1402/02/09ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

21

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترغلامحسین افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/03/10 9-13
دوم چهارشنبه 1402/03/10 16-20
سوم پنجشنبه 1402/03/11 9-13
چهارم  پنج شنبه 1402/03/11 16-20
پنجم جمعه 1402/03/12 9-13
ششم جمعه 1402/03/12 16-20

 

 آزمون :  شنبه  1402/03/20ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

25

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/12/06 21 - 17
دوم یکشنبه 1401/12/07 21 - 17
سوم دوشنبه 1401/12/08 21 - 17
چهارم  سه شنبه 1401/12/09 21 - 17
پنجم چهارشنبه 1401/12/10 21 - 17
ششم پنجشنبه 1401/12/11 21 - 17

 

 آزمون : سه شنبه  1401/12/16  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

10

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/10/10 21 - 17
دوم یکشنبه 1401/10/11 21 - 17
سوم دوشنبه 1401/10/12 21 - 17
چهارم  سه شنبه 1401/10/13 21 - 17
پنجم چهارشنبه 1401/10/14 21 - 17
ششم پنجشنبه 1401/10/15 21 - 17

 

 آزمون :  شنبه  1401/10/24  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1401/08/23 21 - 17
دوم سه شنبه 1401/08/24 21 - 17
سوم چهارشنبه 1401/08/25 13 - 9
چهارم  چهارشنبه 1401/08/25 20 - 16
پنجم پنجشنبه 1401/08/26 13 - 9
ششم پنجشنبه 1401/08/26 20 - 16

 

 آزمون : سه شنبه  1401/09/01  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است