اجرای ساختمان های فولادی ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1399/11/02 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/11/03 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/11/03 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/11/09 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/11/10 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/11/10 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 99/11/14 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمان های فولادی

نام مدرس :

دکتر افتخار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1399/09/20 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/09/21 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/09/21 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/09/27 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/09/28 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/09/28 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/10/01 ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای فولادی (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1