اجرای ساختمان های بتنی (دوره  و آزمون مجازی)

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/12/09 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/12/11 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/12/12 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
 شنبه 1399/12/16 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/12/18 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/12/19 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :  شنبه  99/12/23 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمان های بتنی (دوره مجازی)

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1399/09/24 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/09/25 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/09/26 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/01 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/02 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/10/03 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :  متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمان های بتنی (دوره  و آزمون مجازی)

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/10/20 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/22 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/23 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
 شنبه 1399/10/27 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/29 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/30 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :  یکشنبه  99/11/05 ساعت 8

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای بتنی (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1