اجرای ساختمانهای بتنی ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس فخرایی نژاد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/03/01 17 - 21
دوم دوشنبه 1400/03/03 17 - 21
سوم سه شنبه 1400/03/04 17 - 21
چهارم  شنبه 1400/03/08 17 - 21
پنجم دوشنبه 1400/03/10 17 - 21
ششم سه شنبه 1400/03/11 17 - 21

 

 آزمون : سه شنبه  1400/03/18  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره اجرای ساختمانهای بتنی (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1