اجرای ساختمانهای بتنی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد خواجه پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1402/10/12 21 - 17
دوم چهارشنبه 1402/10/13 21 - 17
سوم پنجشنبه 1402/10/14 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/10/14 20 - 16
پنجم جمعه 1402/10/15 13 - 9
ششم جمعه 1402/10/15 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1402/10/23ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای بتنی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر محمدباقر مهدی زاده

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1402/08/18 13 - 9
دوم پنجشنبه 1402/08/18 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/08/25 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/08/25 20 - 16
پنجم جمعه 1402/08/26 13 - 9
ششم جمعه 1402/08/26 20 - 16

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/09/01ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای بتنی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر محمدباقر مهدی زاده

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/06/08 13 - 9
دوم چهارشنبه 1402/06/08 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/06/09 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/06/09 20 - 16
پنجم جمعه 1402/06/10 13 - 9
ششم جمعه 1402/06/10 20 - 16

 

 آزمون : دوشنبه 1402/06/20ساعت 8

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اجرای ساختمانهای بتنی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس سعيد فتوحي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/03/03 13 - 9
دوم چهارشنبه 1402/03/03 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/03/04 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/03/04 20 - 16
پنجم جمعه 1402/03/05 13 - 9
ششم جمعه 1402/03/05 20 - 16

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/03/17ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره اجرای ساختمانهای بتنی (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1