نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

مهندس طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/8/28 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/8/28 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/8/29 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/8/29 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/30 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/30 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/9/3 ساعت 12

در انتظار تایید دوره توسط آزموش سازمان

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

مهندس طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/8/28 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/8/28 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/8/29 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/8/29 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/30 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/30 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/9/3 ساعت 12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

مهندس طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/06/19 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/06/19 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/06/20 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/06/20 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/06/21 8 الی 12 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/06/21 13 الی 17 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1