نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نامشخص

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1400/08/26 11-15
دوم چهارشنبه 1400/08/26 16-20
سوم پنجشنبه 1400/08/27 11-15
چهارم  پنجشنبه 1400/08/27 16-20
پنجم جمعه 1400/08/28 11-15
ششم جمعه 1400/08/28 16-20

 

 آزمون : پنجشنبه  1400/09/04  ساعت 12

پنجشنبه
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

34

1