آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی(همکار دوره مهندس اجرایی)

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   شنبه  1402/02/09 20 - 16
دوم   یکشنبه   1402/02/10 20 - 16
سوم  دو شنبه 1402/02/11 20 - 16
چهارم  شنبه 1402/02/16 20 - 16
پنجم یکشنبه 1402/02/17 20 - 16
ششم دوشنبه 1402/02/18 20 - 16

 

 آزمون :یکشنبه 1402/02/24ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

24

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   یکشنبه  1401/11/02 20 - 16
دوم    دوشنبه   1401/11/03 20 - 16
سوم  سه شنبه 1401/11/04 20 - 16
چهارم  شنبه 1401/11/08 20 - 16
پنجم یکشنبه 1401/11/09 20 - 16
ششم دوشنبه 1401/11/10 20 - 16

 

 آزمون :یکشنبه 1401/11/16  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره آشنایی با شرح وظایف مجری ،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت(بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1