آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی(همکار دوره مهندس اجرایی)

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   شنبه  1402/06/19 20 - 16
دوم  یکشنبه   1402/06/20 20 - 16
سوم  دوشنبه 1402/06/21 20 - 16
چهارم  شنبه 1402/06/26 20 - 16
پنجم یکشنبه 1402/06/27 20 - 16
ششم دوشنبه 1402/06/28 20 - 16

 

 آزمون :دوشنبه 1402/12/14ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی(همکار دوره مهندس اجرایی)

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   یکشنبه  1402/06/19 21 - 17
دوم  دوشنبه   1402/06/20 21 - 17
سوم  سه شنبه 1402/06/21 21 - 17
چهارم  یکشنبه 1402/06/26 21 - 17
پنجم دوشنبه 1402/06/27 21 - 17
ششم سه شنبه 1402/06/28 21 - 17

 

 آزمون :شنبه 1402/07/08ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی(همکار دوره مهندس اجرایی)

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   شنبه  1402/05/07 21 - 17
دوم   یکشنبه   1402/05/08 21 - 17
سوم  دو شنبه 1402/05/09 21 - 17
چهارم  شنبه 1402/05/14 21 - 17
پنجم یکشنبه 1402/05/15 21 - 17
ششم دوشنبه 1402/05/16 21 - 17

 

 آزمون :دوشنبه 1402/05/23ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی(همکار دوره مهندس اجرایی)

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   شنبه  1402/02/09 20 - 16
دوم   یکشنبه   1402/02/10 20 - 16
سوم  دو شنبه 1402/02/11 20 - 16
چهارم  شنبه 1402/02/16 20 - 16
پنجم یکشنبه 1402/02/17 20 - 16
ششم دوشنبه 1402/02/18 20 - 16

 

 آزمون :یکشنبه 1402/02/24ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   یکشنبه  1401/11/02 20 - 16
دوم    دوشنبه   1401/11/03 20 - 16
سوم  سه شنبه 1401/11/04 20 - 16
چهارم  شنبه 1401/11/08 20 - 16
پنجم یکشنبه 1401/11/09 20 - 16
ششم دوشنبه 1401/11/10 20 - 16

 

 آزمون :یکشنبه 1401/11/16  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است