آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

نام مدرس :

دکتر بیاتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/8/1 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/8/2 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/2 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/8/8 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/8/9 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/9 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 99/8/25ساعت 12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

نام مدرس :

دکتر بیاتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1398/11/08 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1398/11/09 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1398/11/10 10/30 الی 14/30 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1398/11/10 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/11/11 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/11/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :شنبه 1398/11/26 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

1398/11/09
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/490/000 ریال ( علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان سال 98 (بهار 98)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1