آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر هادی بیاتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول جمعه 1400/03/21 9 - 13
دوم یکشنبه 1400/03/23 16:30 - 20:30
سوم چهارشنبه 1400/03/26 16:30 - 20:30
چهارم  جمعه 1400/03/28 9 - 13
پنجم یکشنبه 1400/03/30 16:30 - 20:30
ششم چهارشنبه 1400/04/02 16:30 - 20:30

 

 آزمون : دوشنبه 1400/04/07  ساعت 10

1400/03/21
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

27

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

نام مدرس :

دکتر بیاتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1398/11/08 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1398/11/09 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1398/11/10 10/30 الی 14/30 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1398/11/10 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/11/11 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/11/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :شنبه 1398/11/26 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

1398/11/09
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/490/000 ریال ( علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان سال 98 (بهار 98)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1