روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/02/27 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/02/27 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/02/28 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/02/28 20 - 16
پنجم جمعه 1402/02/29 13 - 9
ششم جمعه 1402/02/29 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1402/03/06  ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

20

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1401/12/10 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1401/12/10 20 - 16
سوم پنجشنبه 1401/12/11 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1401/12/11 20 - 16
پنجم جمعه 1401/12/12 13 - 9
ششم جمعه 1401/12/12 20 - 16

 

 آزمون :سه شنبه 1401/12/16  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1401/11/05 13 - 9
دوم   چهارشنبه   1401/11/05 20 - 16
سوم  پنجشنبه 1401/11/06 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1401/11/06 20 - 16
پنجم جمعه 1401/11/07 13 - 9
ششم جمعه 1401/11/07 20 - 16

 

 آزمون :سه شنبه 1401/11/11  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   شنبه  1401/08/28 20 - 16
دوم    یکشنبه   1401/08/29 20 - 16
سوم  سه شنبه 1401/09/01 20 - 16
چهارم  پنجشنبه 1401/09/03 13 - 9
پنجم پنجشنبه 1401/09/03 20 - 16
ششم يکشنبه 1401/09/06 20 - 16

 

 آزمون :شنبه 1401/09/12  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1