روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/11/04 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/11/04 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/11/05 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/11/05 20 - 16
پنجم جمعه 1402/11/06 13 - 9
ششم جمعه 1402/11/06 20 - 16

 

 آزمون :  شنبه 1402/11/14  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/09/08 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/09/08 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/09/09 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/09/09 20 - 16
پنجم جمعه 1402/09/10 13 - 9
ششم جمعه 1402/09/10 20 - 16

 

 آزمون :  شنبه 1402/09/18  ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/06/01 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/06/01 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/06/02 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/06/02 20 - 16
پنجم جمعه 1402/06/03 13 - 9
ششم جمعه 1402/06/03 20 - 16

 

 آزمون : سه شنبه 1402/06/14  ساعت 9:30

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/04/14 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/04/14 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/04/15 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/04/15 20 - 16
پنجم جمعه 1402/04/16 13 - 9
ششم جمعه 1402/04/16 20 - 16

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/04/21  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهای ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی عراقی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول   چهارشنبه  1402/02/27 13 - 9
دوم    چهارشنبه   1402/02/27 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/02/28 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/02/28 20 - 16
پنجم جمعه 1402/02/29 13 - 9
ششم جمعه 1402/02/29 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1402/03/06  ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است