نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمرتضی گلشنی منش

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/12/05 17-21
دوم یکشنبه 1402/12/06 17-21
سوم سه شنبه 1402/12/08 17-21
چهارم  چهارشنبه 1402/12/09 17-21
پنجم پنجشنبه 1402/12/10 17-21
ششم جمعه 1402/12/11 9-13

 

 آزمون : شنبه 1402/12/19ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر مرتضی گلشنی منش

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/10/23 17-21
دوم دوشنبه 1402/10/25 17-21
سوم سه شنبه 1402/10/26 17-21
چهارم  چهارشنبه 1402/10/27 17-21
پنجم جمعه 1402/10/29 9-13
ششم جمعه 1402/10/29 16-20

 

 آزمون : شنبه 1402/11/07ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر مرتضی گلشنی منش

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/09/18 17-21
دوم یکشنبه 1402/09/19 17-21
سوم سه شنبه 1402/09/21 17-21
چهارم  چهارشنبه 1402/09/22 17-21
پنجم پنجشنبه 1402/09/23 17-21
ششم جمعه 1402/09/24 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/09/29ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1