نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ( دوره و آزمون آنلاین )

ارتقا پایه اجرا 3 به 2 و2 به1

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/11/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 1399/11/05 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/11/06 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
 شنبه 1399/11/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/11/12 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/11/13 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یک شنبه 99/11/19 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ( دوره مجازی )

ارتقا پایه اجرا 3 به 2 و2 به1

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/09/22 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/23 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/09/24 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/09/25 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/09/29 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/09/30 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دو شنبه 1399/10/08 ، ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1