نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر مرتضی گلشنی منش

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1402/01/21 17-21
دوم سه شنبه 1402/01/22 17-21
سوم چهارشنبه 1402/01/23 17-21
چهارم  پنجشنبه 1402/01/24 17-21
پنجم جمعه 1402/01/25 9-13
ششم جمعه 1402/01/25 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/01/30ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

18

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس گلشنی منش

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/09/26 17-21
دوم يکشنبه 1401/09/27 17-21
سوم دوشنبه 1401/09/28 17-21
چهارم  شنبه 1401/10/03 17-21
پنجم يکشنبه 1401/10/04 17-21
ششم دوشنبه 1401/10/05 17-21

 

 آزمون : یکشنبه 1401/10/11  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/06/12 20 - 16
دوم يکشنبه 1401/06/13 20 - 16
سوم دوشنبه 1401/06/14 20 -16
چهارم  شنبه 1401/06/19 20 - 16
پنجم يکشنبه 1401/06/20 20 - 16
ششم دوشنبه 1401/06/21 20 - 16

 

 آزمون : يکشنبه 1401/06/27  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1