بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یکشنبه 1399/10/21 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/10/24 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/10/28 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/11/01 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 99/11/07 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یکشنبه 1399/05/12 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/05/13 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/05/14 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/05/15 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1