بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمد پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1402/10/10 15-19
دوم سه شنبه 1402/10/12 15-19
سوم پنجشنبه 1402/10/14 8-12
چهارم  پنجشنبه 1402/10/14 15-19

 

 آزمون : شنبه 1402/10/23  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمد پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1402/07/30 12-16
دوم دوشنبه 1402/08/01 12-16
سوم يکشنبه 1402/08/07 12-16
چهارم  دوشنبه 1402/08/08 12-16

 

 آزمون : شنبه 1402/08/13  ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمد پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1402/01/27 16-20
دوم سه شنبه 1402/01/29 16-20
سوم پنجشنبه 1402/01/31 8-12
چهارم  پنجشنبه 1402/01/31 14-18

 

 آزمون : سه شنبه 1402/02/05  ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمد پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1401/07/24 16-20
دوم سه شنبه 1401/07/26 16-20
سوم پنجشنبه 1401/07/28 9-13
چهارم  پنجشنبه 1401/07/28 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1401/08/03  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1