بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/02/12 16 - 20
دوم سه شنبه 1400/02/14 16 - 20
سوم یکشنبه 1400/02/19 16 - 20
چهارم  سه شنبه 1400/02/21 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/02/27 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13

پیش ثبت نام دوره بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1