معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مژده بويراحمدي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/11/01 16 - 20
دوم دوشنبه 1401/11/03 16 - 20
سوم شنبه 1401/11/08 16 - 20
چهارم  دوشنبه 1401/11/10 16 - 20

 

 آزمون : یکشنبه 1401/11/16 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

15

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مژده بويراحمدي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/09/12 16 - 20
دوم دوشنبه 1401/09/14 16 - 20
سوم شنبه 1401/09/19 16 - 20
چهارم  دوشنبه 1401/09/21 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/09/26 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره معماري پايدار و روشهاي صرفه‌جوئي انرژي در ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1