مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان (دوره و آزمون آنلاین 

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 شنبه 1399/11/04 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/11/05 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/11/06 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/11/07 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/11/13  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

3

مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان ( دوره مجازی ) 

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 شنبه 1399/06/15 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/06/16 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/06/17 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/06/18 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان ( دوره مجازی ) 

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 شنبه 1399/03/31 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/04/01 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/04/02 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/04/03 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 1399/4/10 ، ساعت12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1