مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/02/04 17 - 21
دوم یکشنبه 1400/02/05 17 - 21
سوم دوشنبه 1400/02/06 17 - 21
چهارم  سه شنبه 1400/02/07 17 - 21

 

 آزمون : دوشنبه 1400/02/13 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13

پیش ثبت نام دوره مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1