مصالح و فناوری نوین در صنعت ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس یوسف محمدی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/10/16 14-18
دوم یکشنبه 1402/10/17 14-18
سوم شنبه 1402/10/23 14-18
چهارم  یکشنبه 1402/10/24 14-18

 

 آزمون : شنبه 1402/10/30  ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوری نوین در صنعت ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس یوسف محمدی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/06/04 14-18
دوم یکشنبه 1402/06/05 14-18
سوم دوشنبه 1402/06/06 14-18
چهارم  سه شنبه 1402/06/07 14-18

 

 آزمون :سه شنبه 1402/06/14  ساعت 8

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مصالح و فناوری نوین در صنعت ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس یوسف محمدی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1402/02/11 14-18
دوم سه شنبه 1402/02/12 14-18
سوم دوشنبه 1402/02/18 14-18
چهارم  سه شنبه 1402/02/19 14-18

 

 آزمون :چهارشنبه 1402/02/27  ساعت 12

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

12

مصالح و فناوری نوین در صنعت ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1401/08/29 17-21
دوم دوشنبه 1401/08/30 17-21
سوم سه شنبه 1401/09/01 17-21
چهارم  چهارشنبه 1401/09/02 17-21

 

 آزمون :شنبه 1401/09/05  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

15

پیش ثبت نام دوره مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1