اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1400/03/02 16-20
دوم سه شنبه 1400/03/04 16-20
سوم یکشنبه 1400/03/09 16-20
چهارم  سه شنبه 1400/03/11 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1400/03/18  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

26

پیش ثبت نام دوره اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1