اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمد پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/09/17 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/09/17 20 - 16
سوم يکشنبه 1401/09/20 20 - 16
چهارم  سه شنبه 1401/09/22 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1401/09/26 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

15

پیش ثبت نام دوره اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1