اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 یکشنبه 1399/07/20 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/07/23 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/07/27 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/07/30 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 1399/8/11 ، ساعت 8 

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 شنبه 1399/04/21 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/04/22 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/04/23 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/04/24 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : چهار شنبه 1399/5/1 ، ساعت12 ( امکان نغییر زمان آزمون وجود دارد )

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1