معماري زمينه گرا در بافتها

نام مدرس :

دکتر پروا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 چهازشنبه 1399/06/26 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/06/27 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/06/28 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 1399/06/29 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :  شنبه 1399/7/5 ، ساعت12 

محل برگزاری آزمون : اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

معماري زمينه گرا در بافتها (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1