الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس شهرام زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول يکشنبه 1401/07/24 17-21
دوم دوشنبه 1401/07/25 17-21
سوم دوشنبه  1401/07/26 17-21
چهارم  سه شنبه  1401/07/27 17-21

 

 آزمون : سه شنبه 1401/08/03  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1