تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( دوره مجازی ) 

نام مدرس :

مهندس هوشنگ بهمنی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یکشنبه 1399/11/05 14 الی 18 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/11/07 14 الی 18 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/11/12 14 الی 18 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/11/14 14 الی 18 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یک شنبه 99/11/19 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13

تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمانها (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( دوره مجازی ) 

نام مدرس :

مهندس هومان فرامرزی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/06/01 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/06/02 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/06/03 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/06/04 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1