تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1

نام مدرس :

دکتر توحید ادیبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول

سه شنبه

1402/03/09 17-21
دوم چهارشنبه 1402/03/10 17-21
سوم پنجشنبه 1402/03/11 17-21
چهارم  جمعه 1402/03/12 9-13

 

 آزمون : سه شنبه 1402/03/16ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1

نام مدرس :

دکتر توحید ادیبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/10/10 17-21
دوم یکشنبه 1401/10/11 17-21
سوم دوشنبه 1401/10/12 17-21
چهارم  سه شنبه 1401/10/13 17-21

 

 آزمون : یکشنبه 1401/10/18  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1 (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1