تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1 ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس کاوس زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/02/18 16-20
دوم دوشنبه 1400/02/20 16-20
سوم دوشنبه 1400/02/27 16-20
چهارم  چهارشنبه 1400/02/29 16-20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/03/03  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

17

پیش ثبت نام دوره تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1 (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1