عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق سال 98 (بهار 98)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق

نام مدرس :

مهندس خورشیدی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ  ساعت  محل برگزاری
شنبه 94/6/7 16/30-20/30 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 94/6/8 16/30-20/30 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 94/6/9 16/30-20/30 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 94/6/10 16/30-20/30 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ امتحان : دوشنبه 94/6/16   ساعت 12 صبح ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

780/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1