روشهاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در فضاهاي پر جمعيت

نام مدرس :

دکتر موسوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1399/06/06 9 الی 13  موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1399/06/06 16 الی 20  موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/06/07 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/06/07 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :متعاقبا اعلام می شود

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در فضاهاي پر جمعيت سال 98 (بهار 98)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1