تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه

نام مدرس :

مهندس اکبرپور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
چهارشنبه 1399/07/30 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/01 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/02 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/02 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سهشنبه 99/8/6 ساعت 8

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

24

تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1