پدافند غیرعامل( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر حسین هوشنگی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/05/14 20 - 17
دوم دوشنبه 1402/05/16 20 - 17
سوم چهارشنبه 1402/05/18 20 - 17
چهارم  شنبه 1402/05/21 20 - 17
پنجم دوشنبه 1402/05/23 20 - 17
ششم چهارشنبه 1402/05/25 20 - 17
هفتم شنبه 1402/05/28 20 - 17
هشتم دوشنبه 1402/05/30 20 - 17

 

 آزمون : یکشنبه 1402/06/12ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

12

پدافند غیرعامل( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر حسین هوشنگی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/04/10 20 - 17
دوم دوشنبه 1402/04/12 20 - 17
سوم چهارشنبه 1402/04/14 20 - 17
چهارم  شنبه 1402/04/17 20 - 17
پنجم دوشنبه 1402/04/19 20 - 17
ششم چهارشنبه 1402/04/21 20 - 17
هفتم شنبه 1402/04/24 20 - 17
هشتم دوشنبه 1402/04/26 20 - 17

 

 آزمون : چهارشنبه 1402/05/01ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

20

پیش ثبت نام دوره پدافند غيرعامل  (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1