آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/03/04 9 - 13
دوم سه شنبه 1400/03/04 16 - 20
سوم چهارشنبه 1400/03/05 9 - 13
چهارم  چهارشنبه 1400/03/05 16 - 20
پنجم پنجشنبه 1400/03/06 9 - 13
ششم پنجشنبه 1400/03/06 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/03/10  ساعت 10

1400/03/04
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

32

پیش ثبت نام دوره آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1