آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/06/02 9 - 13
دوم سه شنبه 1400/06/02 16 - 20
سوم چهارشنبه 1400/06/03 9 - 13
چهارم  چهارشنبه 1400/0603 16 - 20
پنجم پنجشنبه 1400/06/04 9 - 13
ششم پنجشنبه 1400/06/04 17 - 21

 

 آزمون سه شنبه  1400/06/09  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

35

آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/04/15 9 - 13
دوم سه شنبه 1400/04/15 16 - 20
سوم چهارشنبه 1400/04/16 9 - 13
چهارم  چهارشنبه 1400/04/16 16 - 20
پنجم پنجشنبه 1400/04/17 9 - 13
ششم پنجشنبه 1400/04/17 16 - 20

 

 آزمون : یکشنبه  1400/06/14  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

31

آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/03/04 9 - 13
دوم سه شنبه 1400/03/04 16 - 20
سوم چهارشنبه 1400/03/05 9 - 13
چهارم  چهارشنبه 1400/03/05 16 - 20
پنجم پنجشنبه 1400/03/06 9 - 13
ششم پنجشنبه 1400/03/06 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/03/10  ساعت 10

1400/03/04
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

30

پیش ثبت نام دوره آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1