آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان(دوره و آزمون آنلاین)

نام مدرس :

مهندس پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
 شنبه 1399/12/02 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/12/02 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/12/03 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/12/03 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/12/04 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/12/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 99/12/10 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان(دوره و آزمون آنلاین)

نام مدرس :

مهندس پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/11/07 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/11/08 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/11/09 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/11/09 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/11/13 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/11/14 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/11/20 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان(دوره مجازی)

نام مدرس :

مهندس پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/09/25 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهار شنبه 1399/09/26 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/09/27 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/09/27 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/01 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/02 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 99/10/09 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

1