مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 99/12/12  16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 99/12/14 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یک شنبه 99/12/17 ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

29

روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت / ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل بر گزاری
 شنبه 1399/10/20 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/10/21 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/22 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/23 16 الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :دوشنبه 99/10/29 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره 76 ساعته جهت اخذ پروانه پایه 3 اجرا )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره :  99/11/03

تذکر:جهت اخذ برنامه آموزشی ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

6/957/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( آزمون و دوره آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنجشنبه 99/11/30  16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 99/12/01 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دو شنبه 99/12/04 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( آزمون و دوره آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنجشنبه 99/11/09  16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 99/11/10 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دو شنبه 99/11/13 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است