یسسلسسیس

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست (ارتقا پایه 2 به 1 اجرا )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنجشنبه 1399/08/15 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/15 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/16 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/08/16 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یکشنبه 99/8/18 ساعت 12

9 الی13
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

29

مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

ارتقای پایه 3 به 2 اجرا

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/8/10 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/8/11 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/8/12 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/8/17 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/8/18 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/8/19 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : شنبه 99/8/24 ساعت 10

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1399/8/1 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/2 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :سه شنبه 1399/8/6، ساعت 10

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

7

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/08/06 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1399/08/08 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :یکشنبه 1399/8/11، ساعت 12

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

9