دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1403/03/05 21 - 17
دوم یکشنبه 1403/03/06 21 - 17

 آزمون : دوشنبه 1403/03/09ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

2/400/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1403/03/09 13 - 9
دوم چهارشنبه 1403/03/09 20 - 16
سوم پنجشنبه 1403/03/10 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1403/03/10 20 - 16
پنجم جمعه 1403/03/11 13 - 9
ششم جمعه 1403/03/11 20 - 16

 آزمون : دوشنبه 1403/03/21ساعت11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

7/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی درمصرف انرژی رشته برق ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس علی سعادتی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1403/02/22 13 - 9
دوم یکشنبه 1403/02/23 18 - 14
سوم دوشنبه 1403/02/24 13 - 9
چهارم  دوشنبه 1403/02/26 18 - 14
پنجم سه شنبه 1403/02/25 13 - 9
ششم سه شنبه 1403/02/25 18 - 14
هفتم چهارشنبه 1403/02/26 13 - 9
هشتم  چهارشنبه 1403/02/26 18 - 14

 

 آزمون : چهارشنبه 14032/03/02 ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32

شهریه کلاس :

9/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1403/02/22 21 - 17
دوم یکشنبه 1403/02/23 21 - 17

 آزمون : شنبه 1403/02/29ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

2/400/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روش ها و تکنيک هاي اجراي نظام سلامت،ايمني و محيط زيست( دوره آنلاين و آزمون حضوري )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره :  ارتقا پایه 2 به 1 اجرا

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1403/02/12 21 - 17
دوم پنجشنبه 1403/02/13 21 - 17
سوم جمعه 1403/02/14 13 - 9
چهارم  جمعه 1403/02/14 20 - 16

 

 آزمون : چهارشنبه 1403/02/19 ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

4/800/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است