دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 98/01/21 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جهت اطلاع از سرفصل دوره به بخش دانلود - کتاب و مراجع مهندسی مراجعه فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال ( علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

4

پیش ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره بهار 1398 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

35

دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 97/11/24 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

دوره به بهار 1398 انتقال داده شد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 97/07/25 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جهت اطلاع از سرفصل دوره به بخش دانلود - کتاب و مراجع مهندسی مراجعه فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آموزش ایمنی عمومی

نام مدرس :

مهندس اجرایی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد

تذکر 1 : در پایان دوره گواهینامه مورد تایید وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت کنندگان صادر می گردد .

تذکر 2 : مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، کارفرمایان مکلف هستند نسبت به آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح به کارگران اقدام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

750/000 ریال

ظرفیت کلاس :

20