دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/02/07 16 - 20
دوم چهارشنبه 1400/02/08 16 - 20
سوم پنج شنبه 1400/02/09 9 - 13
چهارم  پنج شنبه 1400/02/09 16 - 20
پنجم جمعه 1400/02/10 16 - 20
ششم جمعه 1400/02/10 16 - 20

 

 آزمون : پنجشنبه 1400/02/16   ساعت12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/03/11 16- 20
دوم پنج شنبه 1400/03/13 16 - 20

 

 آزمون : چهارشنبه 1400/03/19  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

14

 دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره :  ( ارتقا پایه 2 به 1 اجرا ) 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/02/18 16 - 20
دوم یکشنبه 1400/02/19 16 - 20
سوم دوشنبه 1400/02/20 16 - 20
چهارم  سه شنبه 1400/02/21 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/02/27 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

3

 ثبت نام دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول  شنبه 1400/02/11 16- 20
دوم دوشنبه 1400/02/13 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1400/02/18  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول جمعه 1400/02/03 9-13
دوم جمعه 1400/02/03 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/02/06 ساعت 9

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال ( شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است