دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 98/11/23 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

 جهت دریافت  برنامه دوره آموزشی یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال ( علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

10

روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE )  

ارتقای پایه 2 به 1 اجرا

نام مدرس :

مهندس سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1398/11/07 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1398/11/08 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1398/11/13 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1398/11/15 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 1398/11/28 ، ساعت 10 

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال (علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

18

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) 

نام مدرس :

مهندس سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یکشنبه 1398/12/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1398/12/13 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :چهارشنبه 1398/12/21 ، ساعت 8

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

496/800 ریال (علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) 

نام مدرس :

مهندس سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1398/11/19 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1398/11/20 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :  شنبه 1398/11/26 ، ساعت12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

496/800 ریال (علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) 

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1398/12/12 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1398/12/14 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :چهارشنبه 1398/12/21 ، ساعت12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

496/800 ریال (علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است