دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترعليرضا والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/05/01 16 - 20
دوم يکشنبه 1401/05/02 16 - 20
سوم دوشنبه 1401/05/03 16 - 20
چهارم  شنبه 1401/05/08 16 - 20
پنجم يکشنبه 1401/05/09 16 - 20
ششم دوشنبه 1401/05/10 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/05/15ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/06/19 20 - 16
دوم يکشنبه 1401/06/20 20 - 16

 آزمون : پنجشنبه 1401/06/24ساعت 11

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

29

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/06/05 20 - 16
دوم يکشنبه 1401/06/06 20 - 16

 آزمون : پنجشنبه 1401/06/10ساعت 11

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

28

روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت ،ايمني و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/02/31 16-20
دوم یکشنبه 1401/03/01 16-20
سوم دوشنبه  1401/03/02 16-20
چهارم  سه شنبه  1401/03/03 16-20

 

 آزمون : چهارشنبه 1401/03/11  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/250/000 ریال ( علی الحساب شهریه سال 1400 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/03/07 20 - 16
دوم يکشنبه 1401/03/08 20 - 16

 آزمون : پنجشنبه 1401/03/12ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

1/125/000 ریال ( علی الحساب شهریه سال 1400 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است