دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/01/28 16 - 20
دوم یکشنبه 1400/01/29 16 - 20
سوم سه شنبه 1400/01/30 16 - 20
چهارم  شنبه 1400/02/04 16 - 20
پنجم یکشنبه 1400/02/05 16 - 20
ششم دوشنبه 1400/02/06 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1400/02/11   ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

 ثبت نام دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1400/01/24 16- 20
دوم پنجشنبه 1400/01/26 16 - 20

 

 آزمون : دوشنبه 1400/01/30  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 2 به 1  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

32

پیش ثبت نام دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 3 به 2  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

پیش ثبت نام دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35